Kancelaria adwokacka

Prawo to coś więcej niż tylko przepisy. Aby możliwe było skuteczne rozwiązywanie problemów prawnych konieczna jest ciekawość świata i ludzi, poświęcenie oraz zrozumienie dla procesów zachodzących wokół nas. Człowiek jest w centrum mojego zainteresowania. To jego bezpieczeństwo, poczucie stabilności oraz zaufanie są moimi priorytetami. Moja kancelaria jest miejscem gdzie pasja łączy się z determinacją i ciężką pracą, poprzez które możliwe jest wspólne osiąganie zamierzonych celów. Mając szerszą perspektywę widzimy więcej.

„Wielkie rzeczy nie są niczym innym jak zbiorem drobiazgów.”

Loren D. Estleman

Dlaczego warto mi zaufać w tym obszarze?

doświadczenie zawodowe (tytuł adwokata oraz doktora nauk prawnych)
ponad cztery lata doświadczenia w zawodzie, ponad pięćset godzin na sali sądowej
specjalizacja w wąskich, wybranych obszarach praktyki
indywidualne podejście do klienta oraz każdego problemu prawnego
wykorzystanie wiedzy naukowej w codziennej pracy

Do wiodących obszarów praktyki Kancelarii należą:

Prawo pracy

Ochrona danych osobowych

Spory sądowe

White-Collar Crimes

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Prawo cywilne

Prawo sportowe

Private Lawyer

ZOBACZ OFERTĘ NASZEJ KANCELARII

Pobierz ofertę

PRAWO CYWILNE

Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy związane z szerokorozumianym prawem cywilnym, Zakres naszych usług prawnych obejmuje w szczególności doradztwo oraz reprezentacje w sprawach dotyczących:

 • zawieranych umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów najmu, umów sprzedaży, umów o roboty budowlane, umów dzierżawy, umów pożyczki, umów przewozu, umów ubezpieczenia, umów darowizny, umów renty i dożywocia, umów deweloperskich;
 • dochodzonych wierzytelności, w tym związanych z nieprawidłowym wykonaniem umowy;
 • prawa rodzinnego, w tym rozwodów, separacji, ograniczania władzy rodzicielskiej, ustalania kontaktów z dziećmi, spraw dotyczących podziału majątku wspólnego, postępowań toczących się na podstawie konwencji haskiej;
 • prawa spadkowego, w tym stwierdzenia nabycia spadków, dziedziczenia na podstawie testamentu, działu spadku, zachowków, wydziedziczenia, uznania za niegodnego dziedziczenia, uchylenia się od skutków prawnych złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku;
 • dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynień za szkody powstałe w wyniku wypadku drogowego, błędu lekarskiego, nadużycia uprawnień, naruszenia dóbr osobistych;
 • prawa zobowiązań, w tym czynów niedozwolonych;
 • ochrony własnej, zasiedzenia nieruchomości, eksmisji, użytkowania wieczystego, ustanowienia służebności, spraw o podział majątku.

Kancelaria sporządza wszelkie dokumenty i pisma procesowe, w tym pozwy, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych, wnioski o zabezpieczenie, skargi na czynności komornika, projektów ugód, sprzeciwów od wyroku zaocznego, wniosków o przywrócenie terminów do dokonania czynności, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej.

Kancelaria reprezentuje klientów we wszystkich postępowaniach przedsądowych i sądowych przed sądami wszystkich instancji z zakresu prawa rodzinnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.

PRAWO PRACY

Kancelaria w zakresie prawa pracy doradza zarówno osobom fizycznym, jak również polskim i międzynarodowym osobom prawnym. Świadczymy kompleksowe usługi prawne we wszystkich aspektach związanych z przebiegiem zatrudnienia. Doradzamy zarówno w zakresie indywidualnego prawa pracy, jak również zbiorowego prawa pracy.

Partner zarządzający – adwokat Michał Matuszak jest doktorem nauk prawnych z zakresu prawa pracy, autorem licznych artykułów naukowych z zakresu prawa pracy oraz prelegentem kilkunastu ogólnopolskich konferencji naukowych. Razem ze współpracującymi prawnikami skutecznie reprezentuje swoich klientów w procesach sądowych oraz doradza w skomplikowanych stanach faktycznych.

 • Zakres naszych usług prawnych obejmuje w szczególności:

  • reprezentowanie klientów w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych;
  • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem zatrudnienia;
  • doradztwo prawne dotyczące rozwiązywania stosunków pracy;
  • dokonywanie zwolnień pracowników wysokiego szczebla oraz pracowników chronionych;
  • doradztwo w zakresie zatrudniania sportowców, trenerów oraz działaczy sportowych;
  • reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu i stosunkach cywilnoprawnych, w sprawach dotyczących wypadków przy pracy oraz w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • prowadzenie wewnętrznych postępowań antymobbingowych, audytów z zakresu prawa pracy oraz due diligence;
  • tworzenie dokumentów wewnętrznych dotyczących zatrudnienia, w tym polityki wewnętrznej, systemów wynagradzania oraz premiowania oraz polityk dotyczących monitoringu;
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu;
  • bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy oraz HR;
  • przygotowywanie kompleksowych opinii prawnych, dotyczących często bezprecedensowych stanów faktycznych;
  • doradztwo na rzecz pracodawców w związku z przejściem zakładu pracy, outsourcingiem pracowników, zwolnieniami grupowymi oraz indywidualnymi;
  • redagowanie zakładowych i ponadzakładowych źródeł prawa pracy, w tym układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, kodeksów etycznych, polityk antydyskryminacyjnych;
  • sporządzanie wszelkich umów występujących w stosunkach pracy;
  • wspieranie we współdziałaniu związków zawodowych z pracodawcą;
  • doradztwo w zakresie sporów zbiorowych;
  • przeprowadzenie procedur legalizacji pracy i pobytu obywateli państw trzecich, reprezentowanie klientów w postępowaniach o wydalenie z kraju;
  • przeprowadzenie wewnętrznych procedur wyjaśniających czy w zakładzie pracy istniał mobbing, dyskryminacja oraz inne niepożądane zachowania;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym mobbingu, molestowania oraz naruszenia dóbr osobistych pracowników.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria w zakresie ochrony danych osobowych świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz podmiotów polskich oraz międzynarodowych. Świadczymy pomoc we wszystkich stadiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, począwszy od dokonania audytów prawnych, przez przygotowanie odpowiednik dokumentów, aż po reprezentowanie w ewentualnych sporach sądowych wynikłych na gruncie ochrony danych osobowych.

Partner zarządzający – adwokat Michał Matuszak jest doktorem nauk prawnych z zakresu prawa pracy, który przez wiele swojej praktyki zawodowej zajmował się kwestiami ochrony danych osobowych.

W roku 2019 ukończył studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

 • Zakres naszych usług prawnych obejmuje w szczególności:

  •  przeprowadzanie audytów zgodności dokumentacji i procedur z RODO;
  • przygotowujemy dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych;
  • sporządzamy zgodne z prawem dokumenty i umowy, w tym politykę prywatności, umowy powierzenia przetwarzania danych, projekty klauzul zgód oraz klauzul informacyjnych;
  • przygotowujemy kompleksowe regulaminy dla branż związanych z IT;
   podejmujemy działania zmierzające do zminimalizowania ryzyk wynikających z naruszenia bezpieczeństwa danych;
  • reprezentujemy klientów w postępowaniu przed prezesem urzędu ochrony danych osobowych, przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi;
  • przygotowujemy rekomendacje, strategie działania, zabezpieczamy niezbędne dowody w sprawie oraz wspieramy w kontaktach z ubezpieczycielami;
  • świadczymy kompleksowe usługi w zakresie dostępu do informacji publicznej;
  • prowadzimy szkolenia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, istnienia głównych zagrożeń związanych z możliwymi naruszeniami oraz w zakresie wzorcowych działań, które powinny być uwzględnione przez poszczególne podmioty;
  • udzielamy bieżącego wsparcia w codziennych problemach wynikających z ochrony danych osobowych.

SPORY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych zarówno na rzecz osób fizycznych, jak również na rzecz osób prawnych oraz podmiotów publicznych. Każdą powierzoną sprawę traktujemy indywidualnie dopasowując do niej odpowiednią strategie procesową. Zajmujemy się reprezentacją przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed sądami administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym, przed sądami arbitrażowymi oraz polubownymi, w postępowaniach egzekucyjnych, w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w innych postępowaniach przewidzianych prawem.

Partner zarządzający – adwokat Michał Matuszak jest doktorem nauk prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz naukowe z zakresu prawa sportowego. Jest autorem rozprawy doktorskiej pt. „Umowa o pracę sportową” oraz licznych monografii naukowych poświęconych zagadnieniom prawa sportowego. Posiada unikatową wiedzę i kompetencje w zakresie reprezentacji podmiotów w postępowaniach związanych z szerokorozumianym sportem m.in. przed sportowymi sądami polubownymi, w postępowaniach dyscyplinarnych oraz związanych z kontrolami dopingowymi sportowców. W zakresie sportu wspiera zarówno zawodników, trenerów, jak również kluby sportowe oraz związki sportowe.

 • Zakres naszych usług prawnych obejmuje w szczególności:

  • wszelkie spory z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych;
  • wszelkie sprawy cywilne, w tym wynikające z umów cywilnoprawnych, sprawy rodzinne oraz spadkowe.
  • wszelkie postępowania związane z naruszeniami ochrony danych osobowych;
  • wszelkie sprawy karne dotyczące white-collar crimes;
  • wszelkie postępowania dotyczące ochrony dóbr osobistych oraz dyskryminacją;
  • wszelkie spory wynikłe na gruncie prawa autorskiego oraz prawa do wizerunku;
  • wszelkie postępowania związane z prawem sportowym.

WHITE-COLLAR CRIMES

Nasze doświadczenie związane jest z reprezentowaniem pracowników wysokiego szczebla w postępowaniach związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym w szczególności dotyczącymi nadużyć finansowych, nieuczciwości pracowników, członków organów spółek kapitałowych, konfliktu interesów, korupcji urzędniczej oraz managerskiej, niegospodarności, nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji, prania pieniędzy, wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz wszystkich innych przestępstwach białych kołnierzyków.

Termin „przestępstw białych kołnierzyków” oznacza działalność przestępczą osób o wysokim statusie społecznym oraz ekonomicznym, które wykorzystują zajmowane przez siebie stanowiska lub posiadane wpływu do popełniania przestępstw najczęściej polegających na nielegalnym uzyskiwaniu środków finansów.

Kancelaria wspomaga zainteresowane podmioty na wszystkich etapach działania w tym zakresie. Przeprowadza gruntowne analizy, przygotowuje dokumenty oraz reprezentuje w licznych postępowaniach sądowych.

Specjalnością Kancelarii jest reprezentowanie białych kołnierzyków w sprawach karnych mających swoje podłoże w stosunku pracy albo w innym stosunku cywilnoprawnym.

OCHRONA WIZERUNKU I DÓBR OSOBISTYCH

Kancelaria specjalizuje się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych. Kodeks cywilny nie wskazuje zamkniętego katalogu dóbr osobistych, jednakże wskazuje, że należą do niego w szczególności: zdrowie, zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Skutecznie doradzamy we wszystkich stadiach związanych z naruszeniem dóbr osobistych.

Skutecznie wykorzystujemy nasze doświadczenie w sprawach dotyczących naruszenia wizerunku, renomy, dobrego imienia. W tym zakresie reprezentujemy również osoby powszechnie znane – sportowców, aktorów, piosenkarzy, polityków, dziennikarzy czy artystów. Zapewniamy najwyższe standardy prywatności. Rozumiemy kluczowe znaczenie wizerunku dla pewnych grup społecznych.

 • Zakres naszych usług prawnych obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie pism procesów, w tym pozwów o zaniechanie działań, o zadośćuczynienie pieniężne czy usunięcie skutków naruszeń;
  • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, zniesławienia, zniewagi, naruszenia dobrego imienia czy prawa do wizerunku zarówno przed sądami cywilnymi, jak również w charakterze obrońcy lub pełnomocnika w postępowaniach karnych;
  • doradzamy w zakresie zapewnienia pełnej ochrony wizerunku w sieci, w szczególności na rzecz youtuberów oraz blogerów;
  • wdrażamy dedykowane rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych oraz e-privacy;
  • doradzamy w zakresie działań koniecznych do podjęcia w związku z zaistnieniem kryzysu medialnego;
  • sporządzamy kompleksowe opinie prawne dotyczące naruszenia dóbr osobistych, w tym w skutek nieprawdziwych wypowiedzi, treści artykułów prasowych czy materiałów udostępnianych na portalach społecznościowych;
  • przygotowujemy umowy w zakresie wykorzystania prawa do wizerunku oraz wszelkie umowy sponsorskie, w tym umowy łączące sportowców ze sponsorami oraz klubami sportowymi;
  • udzielamy porad prawnych dotyczących ochrony wizerunku.

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

Prawo do poszanowania godności każdego człowieka oraz prawo do równego traktowania każdego człowieka są fundamentem państwa prawa. Kancelaria specjalizuje się we wszelkich sprawach dotyczących dyskryminowania człowieka zarówno w przestrzeni publicznej, jak również w miejscu pracy. W zakresie zatrudnienia doradzamy przy wystąpieniu zjawiska mobbingu, molestowania, dyskryminacji pośredniej oraz bezpośredniej, molestowania seksualnego oraz naruszenia zasady równouprawnienia w zatrudnieniu. Doradzamy przy precedensowych sprawach związanych z odmawianiem wynajmu nieruchomości pewnym grupom społecznym, odmawianiu świadczenia usług, dyskryminacji w zatrudnieniu czy utrudnianiu rozwoju osobistego.

Reprezentujemy naszym klientów w sprawach wynikających z uprzedzeń oraz stereotypów, w tym w sprawach dotyczących rasizmu, ksenofobii, szowinizmu, seksizmu, transfobii, homofobii, ageizmu czy antysemityzmu. Podejmuje działania przeciwko mowie nienawiści, przeciwko obraźliwym wypowiedziom, artykułom prasowym oraz postom zamieszczanych w portalach społecznościowych.

 • Zakres naszych usług prawnych obejmuje w szczególności:

  • ze względu na orientację seksualną oraz transpłciowość;
  • ze względu na wiek oraz płeć;
  • ze względu na niepełnosprawność;
  • ze względu na wyznawaną religię oraz przekonania polityczne;
  • ze względu na rasę, narodowość oraz pochodzenie etniczne;
  • ze względu na wygląd zewnętrzny;
  • ze względu na status społeczny oraz stan cywilny.

  Wykorzystując doświadczenie partnera zarządzającego – adwokata Michała Matuszaka, który jest doktorem nauk prawnych z zakresu prawa pracy specjalizujemy się w przeciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnieniu.

  W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji Kancelaria w niektórych sprawach szczególnej wagi udziela pomocy pro bono tj. bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

PRIVATE LAWYER

Dla naszych najbardziej wymagających klientów kierujemy ofertę private lawyer, która polega na świadczeniu kompleksowych usług prawnych we wszystkich dziedzinach życia człowieka. Usługi te wykonywane są przy indywidualnie ustalonych warunkach oraz przy zachowaniu najwyższych standardów poufności. Usługi te w całości wykonywane są w platynowym standardzie obsługi.

Usługa ta kierowana jest przede wszystkim do pracowników wysokiego szczebla, przedsiębiorców, wysokich urzędników administracji państwowej, artystów, sportowców, właścicieli dużych majątków oraz osób wykonujących wolne zawody. Private lawyer jest usługą kierowaną do tych dla których standardowa oferta mogłaby wydawać się niewystarczająca oraz dla tych którzy oczekują usług o najwyższej jakości.

Wszelkie usługi wykonywane w ramach private lawyer są przygotowane wspólnie z klientem, tak aby stworzyć produkt, który będzie w pełni odpowiadał nawet najbardziej wyrafinowanym potrzebom.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą private lawyer proszę kierować wiadomości bezpośrednio do partnera zarządzającego – adwokata Michała Matuszaka, doktora nauk prawnych. Możemy spotkać się na kawie zarówno w naszym biurze, w restauracji przy lampce francuskiego wina, w loży na stadionie podczas meczu piłkarskiego czy na jachcie na morzu śródziemnym. W przypadku usług private lawyer tylko nasza wyobraźnia determinuje naszą przyszłość.

Usługi private lawyer świadczone są we wszystkich dziedzinach prawa, a w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego (w tym rodzinnego oraz spadkowego), ochrony danych osobowych oraz prawa do wizerunku, white-collar crimes, ochrony dóbr osobistych czy przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Rekomendujemy zapoznać się z naszą drugą stroną dedykowaną dla podmiotów uczestniczących w rynku sportowym.

Zobacz doradztwo w sporcie

PRAWO SPORTOWE

Kancelaria jest jednym z nielicznych profesjonalnych podmiotów świadczących profesjonalne usługi w zakresie prawa sportowego w Polsce.

Partner zarządzający – adwokat Michał Matuszak jest doktorem nauk prawnych, który swoją dysertację doktorską poświecił zagadnieniom zatrudnienia sportowców w Polsce. Ponadto jest autorem artykułów naukowych z zakresu prawa sportowego oraz prelegentem kilkunastu ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconym zagadnieniem sportu. W 2018 roku ukończył studia podyplomowe: zarządzanie w sporcie – FIFA/CIES Sport Management Programme na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy zawodowej wykorzystuje nie tylko swoją ekspercką wiedzę, ale również wieloletnie doświadczenie.

Szczegółowo oferta skierowana do sportowców, trenerów, dziennikarzy sportowców, klubów sportowych, związków sportowych, właścicieli obiektów sportowych oraz osób pragnących zorganizować imprezy masowe dostępna jest w zakładce dotyczącej doradztwa w sporcie.

Reprezentujemy i doradzamy w zakresie prawa sportowego kompleksowo we wszystkich obszarach związanym ze sportem, w tym w szczególności w zakresie zawieranych kontraktów sportowych, kontraktów reklamowych i sponsorskich, organizacji imprez masowych, ochrony danych osobowych, dochodzenie roszczeń, zawierania umów, spełnienia wymogów licencyjnych, zakładania stowarzyszeń i klubów sportowych.

Sport jest naszą pasją. Najlepsze praktyki ze sportu wprowadzamy konsekwencje do biznesu, natomiast najlepsze praktyki z biznesu wprowadzamy konsekwentnie do sportu.